ในประเทศ

แบบทดสอบวิชาเคมีเรื่องโครงสร้างอะตอม จำนวน 10 ข้อเพื่อ ครูผู้สอนสมารถนำไปใช้ใน
การทดสอบความรู้ของนักเรียน โดยสามารถตรวจคำตอบหลังทำแบบทดสอบ
Link : http://school.obec.go.th/sopit/httpd/htdocs/new/outquest1.html

แบบทดสอบวิชาเคมีเรื่องโครงสร้างอะตอมซึ่งประกอบด้วยแบบทดสอบประจำบททั้งก่อนเรียน
และหลังเรียนและมีการประเมินหลังการใช้แบบทดสอบ
Link : http://www.thaigoodview.com/library/studentshow/2549/bangkok/
sathit_cu/atomic_structure/test.htm


แบบทดสอบวิชาเคมีเรื่องโครงสร้างอะตอม จำนวน 10 ข้อเพื่อ ครูผู้สอนสมารถนำไปใช้ใน
การทดสอบความรู้ของนักเรียน โดยสามารถตรวจคำตอบหลังทำแบบทดสอบ
Link : http://edu.e-tech.ac.th/somchai/unt7/test7.htm
Link : http://wilai.net76.net/webpage/testbefor1.php


แบบทดสอบวิชาเคมีเรื่องโครงสร้างอะตอม เกี่ยวกับแบบจำลองอะตอมของดอลตัน ทอมสัน
และรัทเทอร์ฟอร์ด
Link : http://www.atom.rmutphysics.com/charud/oldnews/228/atom_test01.htm


แบบทดสอบวิชาเคมีเรื่องโครงสร้างอะตอม เกี่ยวกับอนุภาคมูลฐานของอะตอม เลขอะตอม
เลขมวล และไอโซโทป
Link : http://www.atom.rmutphysics.com/charud/oldnews/228/atom_test02.htm


แบบทดสอบวิชาเคมีเรื่องโครงสร้างอะตอม เกี่ยวกับคลื่นและสเปกตรัมของแสงขาว
Link : http://www.atom.rmutphysics.com/charud/oldnews/228/atom_test03.htm


แบบทดสอบวิชาเคมีเรื่องโครงสร้างอะตอม เกี่ยวกับสเปกตรัมและการแปลความหมาย
Link : http://www.atom.rmutphysics.com/charud/oldnews/228/atom_test04.htm


แบบทดสอบวิชาเคมีเรื่องโครงสร้างอะตอม เกี่ยวกับการจัดอิเล็กตรอนในอะตอม
Link : http://www.atom.rmutphysics.com/charud/oldnews/228/atom_test05.htm


แบบทดสอบวิชาเคมีเรื่องโครงสร้างอะตอม เกี่ยวกับวิวัฒนาการของการสร้างตารางธาตุ
Link : http://www.atom.rmutphysics.com/charud/oldnews/228/atom_test06.htm


แบบทดสอบวิชาเคมีเรื่องโครงสร้างอะตอม เกี่ยวกับขนาดอะตอมและรัศมีไอออน
Link : http://www.atom.rmutphysics.com/charud/oldnews/228/atom_test07.htm


แบบทดสอบวิชาเคมีเรื่องโครงสร้างอะตอม เกี่ยวกับพลังงานไอออไนเซชัน
Link : http://www.atom.rmutphysics.com/charud/oldnews/228/atom_test08.htm


แบบทดสอบวิชาเคมีเรื่องโครงสร้างอะตอม เกี่ยวกับค่า EN, EA จุดเดือด , จุดหลอมเหลว
Link : http://www.atom.rmutphysics.com/charud/oldnews/228/atom_test09.htm


แบบทดสอบวิชาเคมีเรื่องโครงสร้างอะตอม เกี่ยวกับเลขออกซิเดชัน
Link : http://www.atom.rmutphysics.com/charud/oldnews/228/atom_test09.htm


แบบทดสอบวิชาเคมีเรื่องโครงสร้างอะตอมซึ่งประกอบด้วยแบบทดสอบประจำบทหลังเรียน
และมีการประเมินหลังการใช้แบบทดสอบ
Link : http://www.rmutphysics.com/charud/OLDNEWS/48/crystal/A09.htm
Link : http://pirun.ku.ac.th/~g4786071/jquiz.htm
Link : http://www.samsenwit.ac.th/department/2550/dpst/Chemistry2.htm